MTSU
READING

Huaca Huaca Batch web

Huaca Huaca Batch web

“Huaca Huaca Batch”€ is part of Assistant Professor Kathleen O’Connell’s book arts exhibit, “€œCrossing Time and Space,”€ on display at the Walker Library. The final card reads “€œInspired by the occasions that I have come across a huaca in Lima (Peru).”€ The Quechuas of South America use “huaca” to describe a revered object, sometimes a monument.


COMMENTS ARE OFF THIS POST